Profile Photo


FAQ


Please find answers below to frequently asked questions

KOGA MOGU KONTAKTIRATI UKOLIKO IMAM PITANJE VEZANO ZA NEKU OD IGARA?

Ukoliko imate pitanje vezano za neku od na�ih igara, molimo Vas da kontaktirate odre?eni escape room:
THE OLD LOCK UP Kidnapped, Haunted Hotel, The Crypt, Morgue, The Bailiff, Narcos
CLUEGO Tajna Profesora Baltazara, Memento, Kra?a Mona Lise 2
FOX IN A BOX Plja?ka Banke, Zombie Lab, Bijeg Iz Zatvora
ESCAPE ART Drakuline Odaje, Robin Hood, Magi?na Knji�nica

KOGA MOGU KONTAKTIRATI UKOLIKO IMAM PITANJE VEZANO ZA TURNIR?

U ovom Bo�i?nom ESCAPE turniru sudjeluju ?etiri escape room-a: The Old Lock Up Escape Rooms Zagreb, ClueGo Escape Room Zagreb, Fox In A Box Escape Room, Escape Art Zagreb. Ukoliko imate pitanja vezana za turnir, mo�ete kontaktirati BILO KOJI od navedenih escape room-ova.

MO�EMO LI SUDJELOVATI U TURNIRU AKO SMO VE? ODIGRALI SVE NAVEDENE IGRE?

Na �alost, jedini na?in da sudjelujete u ovom Bo�i?nom ESCAPE turniru je da zaigrate ponovo.

ODIGRALI SMO NEKE OD IGARA PAR DANA PRIJE 1.12.2022. MOGU LI SE TE VE? ODIGRANE IGRE UBACITI U TURNIR?

Na �alost, nismo u mogu?nosti uklju?iti igre odigrane prije 1.12.2022. u ovaj Bo�i?ni ESCAPE turnir.

UKOLIKO ODIGRAMO NEKU OD IGARA, I NISMO ZADOVOLJNI SA SVOJIM PREOSTALIM VREMENOM, MO�EMO LI PONOVO ODIGRATI ISTU IGRU?

Navedene igre mo�ete odigrati koliko puta �elite, ali NE sa istom turnir karticom kako bi turnir bio fer za sve igra?e, odnosno kako ponavlja?i ne bi imali prednost.

KOLIKO TRAJE TURNIR, I KAKO ?EMO SAZNATI KOJA EKIPA JE POBIJEDILA?

Bo�i?ni Escape turnir traje od 1.12.2022. do 31.12.2022. Pobjedni?ke ekipe ?emo objaviti 2.1.2023. na ovoj web stranici, a isto tako ?emo i kontaktirati sve pobjednike najkasnije do 10.1.2023. kako bi dogovorili preuzimanje nagrada.

DO KADA SE NAGRADE MORAJU ISKORISTITI?

Nagrade ?e se mo?i podi?i i / ili iskoristiti u periodu u dogovoru sa sponzorom.

TKO MO�E SUDJELOVATI U TURNIRU?

U Bo�i?nom ESCAPE turniru mogu sudjelovati ekipe sa 2-6 igra?a (osim u The Crypt, Memento i Tajna Profesora Baltazara, gdje mo�e sudjelovati najvi�e 5 igra?a!)

TKO I KAKO KALKULIRA BROJ BODOVA U TURNIRU?

Nakon prve odigrane igre unosimo va�e preostalo vrijeme i broj hintova u na� algoritam, koji pretvara va� postignuti uspjeh u bodove te va� team automatski ulazi u na� Bo�i?ni ESCAPE turnir. Nakon svake odigrane igre, unosimo nove podatke, va�i se bodovi zbrajaju i va� se plasman a�urira.

�TO SVE UTJE?E NA BROJ BODOVA?

Na va�e bodove ?e utjecati samo va�e preostalo vrijeme i broj hintova koje ste zatra�ili tijekom igre. Za SVAKI zatra�eni hint ODUZIMAMO po 2 MINUTE od va�eg PREOSTALOG vremena na kraju igre. Ukoliko nemate preostalog vremena, upisujemo 0 (NULU), ali svejedno upisujemo i broj hintova.

KOLIKO IGARA MORAMO ODIGRATI KAKO BI SE KVALIFICIRALI ZA ULAZAK U TURNIR?

Za samo sudjelovanje je potrebno odigrati minimalno JEDNU avanturu. �to vi�e avantura odigrate ve?e su �anse za osvajanje sve ve?ih i boljih nagrada.

KAKO ?EMO ZNATI PLASMAN NA�EG TEAMA U TURNIRU?

Na timskoj kartici koju ste dobili nakon prve odigrane igre pi�e ime va�eg teama. Poredak svojeg i ostalih teamova mo�ete svakodnevno, u bilo kojem trenutku vidjeti na ovoj stranici.

�TO AKO IZGUBIMO TIMSKU KARTICU?

?uvajte svoju timsku karticu jer samo sa njom mo�ete sudjelovati u turniru! Ukoliko izgubite svoju karticu, morati ?ete dokazati da ste upravo vi vlasnici iste. Ne?e biti dovoljno samo izgovoriti ime tima. Game master vam ne?e mo?i izdati novu karticu na licu mjesta bez dokaza. Upisati ?emo va� uspjeh posebno, te kontaktirati vlasnika kartice kako bi potvrdili igru, prije upisivanja podataka u Bo�i?ni ESCAPE turnir.

NA KOJI NA?IN SE USPJEH NAKON IGRE PRETVARA U BODOVE?

Algoritam uzima u obzir va�e preostalo vrijeme, broj hintova koje ste zatra�ili tijekom igre, te uzima u obzir i slu�beno trajanje odigrane igre, primjenjuju?i na kraju formulu kako bi dobili bodove. Ako ste npr. odigrali igru Kidnapped, koja traje 60 minuta, i preostalo vam je 9 minuta i 12 sekundi do kraja, uz 4 hinta, formula za izra?un bodova ?e glasiti ovako: 100 + ((9x60+12)/60-2*4)/60*1000 + 50 (bonus za prolaz) = 170 bodova.

�TO AKO PRVU IGRU ODIGRAMO KAO EKIPA SA 4 ?LANA, A POSLIJE SE NETKO RAZBOLI ILI ZBOG OBAVEZA NE MO�E IGRATI?

Broj igra?a u grupi nije bitan i mo�e se mijenjati. Ne morate svaku igru odigrati u istom broju, niti u istom sastavu. Bitno je da teamleader ima karticu svog teama i poka�e ju prilikom svake igre.

MO�EMO LI ODLU?ITI �ELIMO LI SUDJELOVATI U TURNIRU NAKON �TO ODIGRAMO IGRU I VIDIMO KOLIKO NAM JE VREMENA OSTALO?

Ne. Odluka o sudjelovanju i ime tima se upisuje PRIJE igre, i nije moguce kalkulirati o sudjelovanju u turniru ovisno o ostvarenom vremenu.

NA KOJI NA?IN SE ODLU?UJE TKO JE POBJEDNIK U SVAKOJ OD KATEGORIJA?

Pobjednici u svakoj kategoriji su one ekipe sa najve?im brojem skupljenih bodova. U slu?aju izjedna?enja 2 ili vi�e ekipa, pobjednikom se smatra ekipa koja je prva skupila osvojene bodove. U kategoriji "Najvi�e odigranih igara" u slu?aju izjedna?enja 2 ili vi�e ekipa, pri progla�enju pobjednika uzimati ?emo u obzir i broj skupljenih bodova, a ukoliko i tada budemo imali izjedna?enje, pobjednik je ekipa koja je prva skupila osvojene bodove.

KAKO ?E NAM SE BODOVI OBRA?UNATI UKOLIKO NEMAMO OSTATKA VREMENA NAKON ODIGRANE IGRE, UKOLIKO SMO PREKORA?ILI SLU�BENE MINUTE IGRE?

U slu?ajevima kada ekipa ne uspije pobje?i na vrijeme ili zbog hintova prije?e slu�beno vrijeme igre, upisuje se 0 (NULA). Nema negativnih bodova pa se ne treba "bojati" te�kih avantura.

OSVOJILI SMO BESPLATNU IGRU NA NAGRADNOJ IGRI / NA KVIZU. AKO JU ODIGRAMO U PERIODU OD 1.12. DO 31.12.2022. HO?EMO LI MO?I SUDJELOVATI U TURNIRU?

Ekipe koje za vrijeme trajanja turnira iskoriste besplatne igre osvojene na nagradnim igrama i/ili drugim promocijama, imaju pravo sudjelovanja na turniru samo ukoliko odigraju barem jo� jednu igru. Turnir kartica ?e im se izdati tek na sljede?oj odigranoj igri.